حقوق خانواده و قانون
 
 
مسائل خانواده و ارتباط حقوق خانواده با قانون
 

بنام خدا

 

همچنان مشكلات خانوادگي و اجتماعي مرا بفكر فرو ميبرد

 

با توجه به مباحث مقدماتي مطرح شده و نظراتي كه از زبان اساتيد فن و مسولين حقوقي و اجتماعي  كشور مطرح شد لازم است نكاتي را در مورد حقوق خانواده و مباحث موجود در آن مطرح كنم .

بحث مهريه كه خود عامل مهمي در پيدايش مشكلات بوده و تقريبا نقش محوري آن در ايجاد عطوفت و نمايش صداقت مدتهاست به فراموشي سپرده شده  و حتي خود عاملي منفي براي شكل نگرفتن بعضي ازدواجها و گاهاً بروز بعضي طلاقها شده است بنظر ميرسد دگرگوني بنياديني نياز داشته باشد .

بيان طرحهايي مثل طبقه بندي و منطقه اي كردن نه تنها نتيجه مثبتي نداشته بلكه خود عاملي براي انحراف از آثار مثبت نگرش به حقوق خانواده ميباشد .

اما چه بايد كرد آيا همچنان بايد شاهد استفاده ابزاري از مهريه هاي نجومي باشيم ؟ و تا كي ميخواهد چشم و همچشمي اساس و بنيان كانون خانواده را دستخوش بازيهاي كوته بينانه خود كند .

چرا بايد زني براي انتقام مهريه خود را اجرا بگذارد و شوهرش را زنداني كند و چرا مردي كه از سوء اخلاق و سوء رفتار زن خود در تنگناي شديد قرار گرفته نتواند از طلاق استفاده كند .

اگر قرار است مردان نتوانند زنانشان را طلاق دهند رسوم دين مسيح و فرقه كاتوليك را در پيش بگيريم و اصولا آيا مهريه مانع طلاق است ؟

آمار نشان ميدهد امسال (سال 1383 ) نسبت به سال گذشته بين 6 تا 7 درصد طلاق رشد داشته است در حالي كه مهريه ها بصورت تصاعدي افزايش يافته اند پس چرا طلاق تساعدي كم نشده است ؟

معاون يكي از مجتمعهاي قضائي تهران اعلام ميكند 200 مرد بخاطر عجز از پرداخت مهريه در خطر رفتن به زندان هستند و احكام آنها در اجراي احكام آماده اجراست .

آيا اين افراد افرادي بوده اند كه به رفتارهاي ناصواب و يا گناهان كبيره اقدام كرده اند ؟

پس چكار كرده اند ؟

بله ازدواج كرده اند !

طبق قانون تعيين مهريه با رضايت طرفين است و البته طبق رسوم ما بايد گفت با رضايت طرفين ها و ديگران از جمله پدر و مادر عروس و پدر و مادر داماد و عموي عروس و خاله عروس و . . . .

آيا زمان به زندان افتادن جوانان كسي هست او را ياري كند ؟

پس چگونه در زمان تعيين مقدار مهريه اينهمه دلسور وجود داشته؟!

با قوانين جاري با انعقاد عقد نكاح داماد كليد زندان خود را به دست عروس ميدهد (و آبروي خود را پيشكش ميكند و در واقع مهريه هاي امروزي اينچنين است) و با هم قرار ميگذارند هر گاه عروس از زندگي و شوهرش ناراضي بود به خواسته خود اقدام كرده ، يا ببخشد يا اينكه از حق قانوني؟! خود به هر شكلي كه خواست استفاده كند .

اين جامعه اي است كه در آن زندگي ميكنيم جامعه اي كه صلاح و راستي آن بايد بضمانت غيرت مردان اش شكل بگيرد .

مردان از روز اول تعهد ميدهند كه اختيار با زن باشد و با اين وسيله طلاق هم بدست زن است .وقتي مردي نتواند اختياري نسبت به زندگي و زن خود داشته باشد و تا قيامت به زن خود بدهكار باشد طبيعيست حق حرف زدن هم نبايد داشته باشد .قانون ميگويد : بدهكار به خواسته طلبكار تا زمان اثبات نداري و يا پرداخت بدهي حبس ميشود و آيا آبروي يك مرد با يك ساعت زنداني شدن باز هم ارزش سابق خود را خواهد داشت ؟

زماني كه بحث محدوديت سقف مهريه پيش ميآيد و در قالب طرح تسهيل ازدواج مطرح ميشود جامعه به چند دسته تقسيم ميشود :

1-     زنان با قاطعيت و با يكپارچگي اين طرح را رد ميكنند و خلاف حقوق خود بحساب ميآوردند

2-     بعضي از روحانيون اعلام ميكنند تحديد مهريه از نظر شرعي اشكال دارد

3-     بعضي نمايندگان و مسولين از اشكالات وارد بر اين موضوع صحبت ميكنند و عنوان ميكنند در قراردادهاي خصوصي نميتوان از طرف دولت دخالت كرد .

اگر بر اساس واقعيتهاي اجتماع من با صراحت بگويم در جامعه ما جوانان توانايي پرداخت مهريه هاي امروزي را ندارند چه كسي به گفته هاي من شك ميكند ؟‌

و اگر بگويم جوانان مملكت ما بر خلاف صراحت قانون و سنت نقشي در تعيين مهريه ها ندارند و ديگران براي آنها تصميم ميگيرند چه كسي باور نميكند ؟

آيا گرفتن اختيار و ارداه مرد در ابتداي عقد و تهي كردن او از غيرت به حقوق زنان كمك ميكند؟

آيا پيامبر اسلام و ائمه بر سبك بودن مهريه تاكيد نكرده اند و آيا پيامبر اكرم نفرمود خوش يمني زن بر كمي مهر و . . . و نحوست زن به سنگيني مهر و  . .  است و اصلا آيا اثري از مهر السنه بر جاي مانده است و آيا به اين معاملات ديگر ميتوان نام مهريه نهاد (شايد نام غضبيه بهتر باشد) اين نشانه صداقت و ايجاد عاطفه است؟

آيا مشكلي كه جمع كثيري به آن مبتلا ميشوند و از دل جامعه خانواده ها مثل برگ پائيزي زرد ميشوند و ميريزند و بر خلاف قانون اساسي كه نهاد خانواده را مقدس عنوان ميكند به صرف طلب و بدهي همه ارزشهاي خانواده به باد ميرود و فقط چند امضاء و مقداري سكه و پول از آن بجا ميماند فقط يك قرار داد شخصيست؟

آيا زندگيهايي كه بر اساس توهم و رويا دري بروي خيال باز ميكند ولي در واقع فرداي طلوع خورشيد زندگي از آن جز كينه چيزي باقي نميماند اقدامي در جهت تقدس خانواده ها بحساب ميآيد ؟

خير كجاست ؟ صلاح چيست؟

چگونه تقدس حفظ ميشود تا حق ضايع نشود و يا بايد حق را به قيمت زير پا گذاشتن تقدسها بدست آورد ؟

حد وسط كدام است؟

در حالي كه بنظر ميرسد جايگاه خانواده از اساسي ترين اركان جامعه و مهمترين پايگاهيست كه جامعه سالم از آن سرچشمه ميگيرد و بنظر ميرسد نگاه به سعادت خانواده بايد سر لوحه برنامه هاي دولت باشد اما متاسفانه براي آن وقتي گذاشته نميشود و اهميت آن از درجه هاي آخر اعتبار برخوردار است .

فجايعي از نوع آمار طلاق با ديدي سطحي نگريسته ميشود و شايد بعضيها به آن مثل دوره اي از طبيعت كه سير تكامل خود را طي ميكند مينگرند تا شايد روزي مثل بعضي كشورها افراد بدنبال ازدواج نباشند . شايد مهم نباشد كه اجتماع از درون متلاشي شود و عواقب نا ميمون آن روح جامعه را به تباهي بكشد .

مهم اين است كه تا بحال از نظر شرعي اشكال نداشته و زنان از بي حساب و كتاب بودن مهريه آزرده نشده و دولت هم با دخالت نا بجا در قراردادهاي خصوصي امر ناصوابي انجام نداده است .

در طرح تسهيلات ازدواج اصل، رسيدگي به مشكلات جوانان بود كه شايد توجه به مشكلات خانواده ها و ايجاد شرايط مناسب براي ازدواج از اهم آنها بود .آيا به صرف افزايش ازدواج جامعه ما از فساد و تباهي نجات ميابد؟

آيا جواني كه شاهد بد بخت شدن و گرفتار شدن برادر و يا خواهر بزرگتر خود بعد از ازدواج است باز هم به طمع پاداشهايي كه بنظر ميرسد وضعيتي بهتر از وام ازدواج نداشته باشد فرداي تصويب طرح به خواستگاري خواهد رفت؟ آيا هدف تصويب طرح اين است؟

دولت اگر امكان دادن هدايا را داشت در طول سالهاي متمادي گذشته دويست يا سيصد هزار تومان وام ازدواج جوانان را تسهيل ميكرد . چرا اين اتفاق هيچوقت در گذشته رخ نداد ؟

بنظر ميرسد ضمن اينكه وقت مجلس و دولت به امور جانبي صرف ميشود ،پرداختن به موضوعات اساسي تر از نظر دورمانده است .بلحاظ تشويق و گاها تطميع نميتوان سعادت را به فرد و يا خانواده اي تحميل كرد اين خصوصيت بايد ذاتا در نهاد خانواده بنيادينه شده باشد اما امروز ازدواج به ديوار بدون پي و ستوني شبيه شده تا با كمترين بادي بلغزد و فرو ريزد .

 

    دانلود طرح تسهيلات ازدواج

 

 |+| نوشته شده در  ۸۳/۱۲/۲۰ساعت 8:21  توسط انصاف ـ قانون  | 
 
  بالا  
free counters